کدال۳۶۰
1401/02/18
17:13
#بکهنوج آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰(اصلاحیه) موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره...

#بکهنوج


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰(اصلاحیه)موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۰۰۱۴۰۱-۰۲-۱۸ ۱۷:۱۴:۴۵ (۸۷۸۷۵۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0