محسن حسنلو
1400/01/15
10:41
#دکوثر 💢 داروسازی كوثر 💢 سهم در کوتاه مدت به محدود قیمتی، حمایتی رسیده است و ضعف اصلاح در سهم مشهود هست و کم کم منتظر ورود نقدنگی به سهم هستیم. ...

#دکوثر💢 داروسازی کوثر 💢سهم در کوتاه مدت به محدود قیمتی، حمایتی رسیده است و ضعف اصلاح در سهم مشهود هست و کم کم منتظر ورود نقدنگی به سهم هستیم.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0