مجید سلطانی
1399/10/09
10:48
ووقعا این رفتارها برازنده بازار نیست! کمی تفکر کنیم !

ووقعا این رفتارها برازنده بازار نیست! کمی تفکر کنیم !


انتهای خبر

0
0