تارگت بورس
1401/02/18
20:24
#ثفارس اگر قصد ورود بسهم را دارید خرید هر چه نزدیکتر به محدوده 680 جذابتر خواهد بود

#ثفارس اگر قصد ورود بسهم را دارید خرید هر چه نزدیکتر به محدوده ۶۸۰ جذابتر خواهد بودانتهای خبر

0
0