کارگزاری آبان
1399/10/09
10:23
📈#اخابر و #همراه از گروه مخابراتی ها نیز متعادل و با گرایشی منفی داد و ستد می شوند.

📈#اخابر و #همراه از گروه مخابراتی ها نیز متعادل و با گرایشی منفی داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0