کدال۳۶۰
1401/03/25
13:40
#شمواد ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی 🔹 سرمایه فعلی: 143,488 ...

#شمواد


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی🔹 سرمایه فعلی: ۱۴۳,۴۸۸ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۲۲۱۶٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۳,۱۷۹,۶۶۳ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها🔹 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی از محل مازادحاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین )🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵▫️دلایل اصلاح:اصلاح بابت عدم محاسبه مبلغ سرمایه فعلی شرکت (۱۴۳۴۸۸میلیون ریال )با مبلغ افزایش سرمایه از محل مازادحاصل از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود (طبقه زمین )(۳۱۷۹۶۶۳میلیون ریال )بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۳:۴۰:۰۸ (۸۹۷۳۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0