کارگزاری آبان
1399/10/06
09:44
📈ساختمانی ها امروز مثبت داد و ستد می شوند.#وآذر٬ #ثاخت٬ #ثمسكن٬ #ثباغ٬ #ثرود٬ #ثالوند٬ #ثاباد و #ثزاگرس نمادهای مورد توجه گروه اند.#ثنوسا پر عرضه ی...

📈ساختمانی ها امروز مثبت داد و ستد می شوند.#وآذر٬ #ثاخت٬ #ثمسکن٬ #ثباغ٬ #ثرود٬ #ثالوند٬ #ثاباد و #ثزاگرس نمادهای مورد توجه گروه اند.#ثنوسا پر عرضه ی گروه است.


انتهای خبر

0
0