کدال۳۶۰
1401/05/31
08:54
#دکیمی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت صنعتی کیمیدارو 🔹 زمان برگزاری: ساعت 17:00 مورخ 1401/02/20 ...

#دکیمی


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت صنعتی کیمیدارو🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۰۸:۵۴:۴۶ (۹۲۷۱۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0