نوآوران امین
1400/08/17
12:30
مالیبل سایپا(#خلیبل) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 74 درصدی درآمدهای عملیاتی...

مالیبل سایپا(#خلیبل)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۷۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۲۵۳,۱۲۹ میلیون ریال به مبلغ ۳,۹۱۶,۰۶۸ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۱۴۷ درصدی زیان خالص ۶ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق زیان ۱۳۵۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0