بورس۲۴
1400/12/08
15:31
«خبازرس» برنده یک مناقصه شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران از پیروزی در مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث کالاوخدمات شرکت پالایش گاز بید بلند خبر داد.

«خبازرس» برنده یک مناقصه شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران از پیروزی در مناقصه انجام خدمات بازرسی فنی شخص ثالث کالاوخدمات شرکت پالایش گاز بید بلند خبر داد. مبلغ قرارداد ۱۴۴ میلیارد ریال ذکر شده است.


موضوع قرارداد ارائه خدمات بازرسی فنی شخص ثالث تجهیزات و عملیات احداث طرح بهسازی و احداث تاسیسات جمع آوری گازهای مشعل بر اساس دستورالعمل های بازرسی و رنامه بازرسی مورد نظر کارفرما که به بازرس ابلاغ خواهد شد، می باشد.


خبازرس
انتهای خبر

0
0