کافه بورس
1399/10/29
08:42
#حسینا نه ماهه خوب ✅ افزایش 57 درصدی درآمدهای عملیاتی 9 ماهه 1399 در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ 3,674,202 میلیون ریال به مبلغ 5,766,024 میلیون ر...

#حسینا نه ماهه خوب


✅ افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۶۷۴,۲۰۲ میلیون ریال به مبلغ ۵,۷۶۶,۰۲۴ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۷۱ درصدی سود ناخالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۴۲۸,۳۰۸ میلیون ریال به مبلغ ۲,۴۳۶,۱۴۷ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۷۶ درصدی سود عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۱۲۶۲۶۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۲۲۲۰۱۸۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۶۶ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴۴۷۳ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ ۸۴۰۶۰۵ میلیون ریال به مبلغ ۲۲۳۶۴۹۱ میلیون ریال رسیده است)


✅ حاشیه سود (زیان) عملیاتی از ۳۴.۳۶٪ به ۳۸.۵٪ افزایش یافته است


✅ حاشیه سود (زیان) خالص از ۲۲.۸۸٪ به ۳۸.۷۹٪ افزایش یافته استانتهای خبر

0
0