محسن حسنلو
1400/01/16
12:02
#پسهند 💢 صنایع لاستیکی سهند 💢 سهم در کوتاه مدت در فاز اصلاح می باشد و انتظار می رود در محدود مشخص شده مورد حمایت قرار گیرد. @HasanluMohsen

#پسهند💢 صنایع لاستیکی سهند 💢سهم در کوتاه مدت در فاز اصلاح می باشد و انتظار می رود در محدود مشخص شده مورد حمایت قرار گیرد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0