مهدی راد
1399/08/10
12:52
خب محک تقاضا موفقیت آمیز بود اما ستاره صبحگاهی آنچنان خوب شکل نگرفت ... آینده سوپر کوتاه مدت بازار مبهمه منظورم فردا و پسفردا هست. 50-50

خب محک تقاضا موفقیت آمیز بود اما ستاره صبحگاهی آنچنان خوب شکل نگرفت ... آینده سوپر کوتاه مدت بازار مبهمه منظورم فردا و پسفردا هست. ۵۰-۵۰


انتهای خبر

0
0