بتاسهم
1399/10/07
07:37
بانک #دی کمی از ان ناترازی ماهانه فاصله گرفته و شاید جز معدود دفعاتی باشد که تراز او مثبت شده 4465 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 4194 میلیارد...

بانک #دی کمی از ان ناترازی ماهانه فاصله گرفته و شاید جز معدود دفعاتی باشد که تراز او مثبت شده ۴۴۶۵ میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و ۴۱۹۴ میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده . تراز کل هنوز با شدت بالایی تا ۹ ماهه منفی است


انتهای خبر

0
0