تحلیل به جای تخیل - محمد نوربخش
1399/11/10
20:16
سلام متن جلسه دوم تحلیل بودجه👆👆👆👆، تقدیم به دوستانی که تقاضای مطالب تحلیلی به صورت متنی داشتند نوربخش

سلاممتن جلسه دوم تحلیل بودجه👆👆👆👆، تقدیم به دوستانی که تقاضای مطالب تحلیلی به صورت متنی داشتندنوربخش

انتهای خبر

0
0