سهامیاب - آموزش بورس
1399/09/23
09:30
#بازار اگرچه چهره بازار سرخ است اما در منفی ها تقاضای خوبی وجود دارد و به همین جهت نگرانی خاصی وجود ندارد ...

#بازاراگرچه چهره بازار سرخ است اما در منفی ها تقاضای خوبی وجود دارد و به همین جهت نگرانی خاصی وجود ندارد ...

انتهای خبر

0
0