بتاسهم
1399/10/09
17:52
#فگستر درج شد شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با نماد «فگستر» در گروه فلزات اساسی، در بازار دوم فرابورس ایران درج نماد شد.

#فگستر درج شد


شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان با نماد «فگستر» در گروه فلزات اساسی، در بازار دوم فرابورس ایران درج نماد شد.انتهای خبر

0
0