محسن حسنلو
1399/08/25
11:31
#نسبت 💢 نسبت سهم #وآوا به شاخص هم وزن 💢 سهم نسبت شاخص هم وزن در حال استخراج نفت می باشد و یکی از گزینه های خوب سرمایه گذاری می باشد. @HasanluMohsen

#نسبت💢 نسبت سهم #وآوا به شاخص هم وزن 💢سهم نسبت شاخص هم وزن در حال استخراج نفت می باشد و یکی از گزینه های خوب سرمایه گذاری می باشد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0