کانال تحلیلی پارسیس
1400/05/30
23:15
#شستا مقایسه نسبت P/E ttm سه ابرهلدینگ بازار سرمایه شستا در کمترین نسبت به بقیه کانال تحلیلی پارسیس

#شستامقایسه نسبت P/E ttm سه ابرهلدینگ بازار سرمایهشستا در کمترین نسبت به بقیهکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0