بتاسهم
1399/10/29
13:10
#دامین در 9ماهه 780 ریال سود محقق کرده است 6ماهه 516 و 3 ماهه 214 ریال سود محقق کرده بود در 3 ماهه سهم 432 میلیارد ریال سود عملیاتی و 289 می...

#دامین در ۹ماهه ۷۸۰ ریال سود محقق کرده است ۶ماهه ۵۱۶ و ۳ ماهه ۲۱۴ ریال سود محقق کرده بود در ۳ ماهه سهم ۴۳۲ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۲۸۹ میلیارد ریال سود خالص دارد .


در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۰۰۶ و سود خالص ۶۹۷ میلیارد ریال بود


در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۵۳۴ و سود خالص ۱۰۵۲ میلیارد ریال است .انتهای خبر

0
0