بتاسهم
1399/09/05
10:32
فروش #کتوکا در شهریور با رشدی خوب 537 میلیارد ریال در مهر با کمی افت 367 میلیارد ریال و ابان 419 میلیارد ریال فروش داشته و8 ماهه 2983 میلیارد ر...

فروش #کتوکا در شهریور با رشدی خوب ۵۳۷ میلیارد ریال


در مهر با کمی افت ۳۶۷ میلیارد ریال و ابان ۴۱۹ میلیارد ریال فروش داشته و۸ ماهه ۲۹۸۳ میلیارد ریال فروش داشته


۳ ماه گذشته خوب بوده استانتهای خبر

0
0