بورس۲۴
1400/11/02
14:22
عملکرد ۹ ماهه «فن آوا»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت گروه فن اوا در ۹ماهه منتهی به آذر حسابرسی نشده برای هر سهم ۱۷ریال زیان محقق کرد.که نسبت به مدت مشابه قبل ۴۵درصد از زیان خالص کاهش پیدا کرده است.

عملکرد 9 ماهه «فن آوا»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه فن اوا در ۹ماهه منتهی به آذر حسابرسی نشده برای هر سهم ۱۷ریال زیان محقق کرد.که نسبت به مدت مشابه قبل ۴۵درصد از زیان خالص کاهش پیدا کرده است.زیان خالص این شرکت نسبت به مدت مشابه قبل ۴۵ درصد کمتر شده و رسیده به ۱میلیارد تومان زیان خالص و درآمد عملیاتی با افزایش ۲۲۵درصدی به ۴۱میلیارد تومان رسید

فن آوا
انتهای خبر

0
0