موج مثبت Positive Wave
1401/06/01
10:20
خشکترین و سبکترین سهم گروه خودرو و قطعات همین #خوسازه سهامداران درصدی خگستر و سمند قدرت مانور ندارند، دست به فروش بزنن مدیریت شرکت میفته دست حقیقی...

خشکترین و سبکترین سهم گروه خودرو و قطعات همین #خوسازهسهامداران درصدی خگستر و سمند قدرت مانور ندارند، دست به فروش بزنن مدیریت شرکت میفته دست حقیقی ها☺️☺️

انتهای خبر

0
0