بتاسهم
1399/11/14
14:29
#دشیمی سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ 336ر725 میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه 255 میلیارد ریال)در سال مزبور به 844...

#دشیمی سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۳۳۶ر۷۲۵ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۲۵۵ میلیارد ریال)در سال مزبور به ۸۴۴ر۲ ریال میباشد.


انتهای خبر

0
0