سیگنال یاب روزانه
1401/06/02
19:17
#فوری دامنه نوسان 1 درصد دیگر افزایش یافت و به مثبت و منفی 7 درصد رسید.

#فوریدامنه نوسان ۱ درصد دیگر افزایش یافت و به مثبت و منفی ۷ درصد رسید.انتهای خبر

0
0