سهم گلچین
1401/02/31
11:47
#فیلتر #وضعیت_معاملات_در_صفهای_خرید_فروش شنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت - ۴۵: ۱۱ 🔊ارزش معاملات در صف های خرید : ۲۷۲ میلیارد تومان ارزش مع...

#فیلتر


#وضعیت_معاملات_در_صفهای_خرید_فروششنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت - ۴۵: ۱۱🔊ارزش معاملات در صف های خرید :


۲۷۲ میلیارد تومان


ارزش معاملات در صف های فروش :


۲۴۸ میلیارد تومان🔷 🌝بیشترین ارزش معاملات در صف خرید در نماد های :#واحیا -(TSETMC) به ارزش : ۲۷ میلیارد تومان


#ورنا -(TSETMC) به ارزش : ۲۴ میلیارد تومان


#فاذر -(TSETMC) به ارزش : ۲۲ میلیارد تومان


#غکورش -(TSETMC) به ارزش : ۱۴ میلیارد تومان


#خاور -(TSETMC) به ارزش : ۱۳ میلیارد تومان


#غمارگ -(TSETMC) به ارزش : ۱۱ میلیارد تومان


#زپارس -(TSETMC) به ارزش : ۱۰ میلیارد تومان


#فمراد -(TSETMC) به ارزش : ۷ میلیارد تومان


#اسیاتک -(TSETMC) به ارزش : ۷ میلیارد تومان


#فسازان -(TSETMC) به ارزش : ۶ میلیارد تومان🌚🔶 بیشترین ارزش معاملات در صف فروش در نمادهای :#بوعلی -(TSETMC) به ارزش : ۳۲ میلیارد تومان


#غگل -(TSETMC) به ارزش : ۲۴ میلیارد تومان


#پارس -(TSETMC) به ارزش : ۲۱ میلیارد تومان


#فلوله -(TSETMC) به ارزش : ۱۵ میلیارد تومان


#شاروم -(TSETMC) به ارزش : ۱۳ میلیارد تومان


#افرا -(TSETMC) به ارزش : ۷ میلیارد تومان


#وآذر -(TSETMC) به ارزش : ۷ میلیارد تومان


#بمیلا -(TSETMC) به ارزش : ۶ میلیارد تومان


#سکرد -(TSETMC) به ارزش : ۵ میلیارد تومان


#ثنور -(TSETMC) به ارزش : ۵ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0