بانی فام
1399/10/07
07:53
#دیدبان_خبری_بازار #دکوثر شهریور 122 میلیارد ریال و مهر 300 میلیارد ریال بوده است ابان 254 میلیارد ریال و اذر هم حوالی 258 میلیارد ریال فروش ...

#دیدبان_خبری_بازار


#دکوثر شهریور ۱۲۲ میلیارد ریال و مهر ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است


ابان ۲۵۴ میلیارد ریال و اذر هم حوالی ۲۵۸ میلیارد ریال فروش داشت


در مجموع ۹ماهه ۱۶۳۵ میلیارد ریال فروش دارد . از مدت مشابه سال قبل کمتر است


@banifamانتهای خبر

0
0