پارسیس تحلیل
1399/09/18
07:00
#ومعادن بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن در تاریخ 17 آذر 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورس...

#ومعادنبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - ومعادن در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۱۹,۸۱۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۱۳,۴۷۵ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدنی و صنعتی چادرملو و سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم).پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۱۳,۷۹۶ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۱۲,۵۱۳ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #ومعادن ۲۴,۴۸۴ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۳ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0