پلکان بورس
1399/09/30
08:39
یاد داشت آقای همتی رییس کل بانک مرکزی بند سوم و پنجم رو توجه ویژه داشته باشید.

یاد داشت آقای همتی رییس کل بانک مرکزی


بند سوم و پنجم رو توجه ویژه داشته باشید.
انتهای خبر

0
0