کدال۳۶۰
1401/03/28
15:34
#خمهر تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مهرکام پارس 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 مورخ 1401/03/10 1401-03-28 15...

#خمهر


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مهرکام پارس🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۱۴۰۱-۰۳-۲۸ ۱۵:۳۴:۵۴ (۸۹۶۴۱۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0