تجریش بورس
1399/11/08
21:55
ظریف چه خبری دارد؟ 🔹رفع تحریم های ترامپی؟ 🔹بازگشت آمریکا به برجام؟ 🔹یا رایزنی های عمان برای آزاد سازی پولهای بلوکه شده در کره جنوبی که دیروز هم...

ظریف چه خبری دارد؟🔹رفع تحریم های ترامپی؟🔹بازگشت آمریکا به برجام؟🔹یا رایزنی های عمان برای آزاد سازی پولهای بلوکه شده در کره جنوبی که دیروز همتی را به مسقط کشاند ؟
منتطر می مانیم...انتهای خبر

0
0