اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/09/18
09:03
#وارس آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ موضوع آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده می باشد و زمان برگزاری آن 1399/...

#وارس


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰موضوع آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده می باشد و زمان برگزاری آن ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ در ساعت ۱۱:۰۰ می باشد.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0