نوآوران امین
1400/01/08
10:34
کالسیمین (#فاسمین) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ⭕️کاهش (۹۲.۴۸) درصدی فروش...

کالسیمین (#فاسمین)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰⭕️کاهش (۹۲.۴۸) درصدی فروش اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


⭕️کاهش (۷۹.۰۹) درصدی فروش اسفند ۱۳۹۹ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۸


✅رشد ۱۲۲.۹۷ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0