چارتیست بورس
1399/08/25
08:56
#رنیک مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅ لازمه دسترسی به اهداف دوم و سوم شکست مقاومت های ترسیمی می‌باشد ✅

#رنیک مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅لازمه دسترسی به اهداف دوم و سوم شکست مقاومت های ترسیمی می‌باشد ✅انتهای خبر

0
0