بتاسهم
1399/12/05
16:12
#غنوش در بهمن 35 میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع به عدد 259 میلیارد ریالی در فروش رسیده است

#غنوش در بهمن ۳۵ میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع به عدد ۲۵۹ میلیارد ریالی در فروش رسیده است


انتهای خبر

0
0