بتاسهم
1399/10/07
22:11
سرمايه گذاري بهمن #وبهمن در اذر 686 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و 910781 میلیون ریال سود مجمع داشته است

سرمایه گذاری بهمن #وبهمن در اذر ۶۸۶ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته و ۹۱۰۷۸۱ میلیون ریال سود مجمع داشته است


انتهای خبر

0
0