کدال۳۶۰
1399/09/23
11:49
#ثغرب #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - معاملات با اشخاص وابسته- گروه ب) منتهی به سال مالی 1400/06/31(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری مسک...

#ثغرب


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - معاملات با اشخاص وابسته- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱(اصلاحیه) شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغربشرح رویداد:


فروش ۷ واحد مسکونی بمتراژ۹۹۸/۰۷متر و بمبلغ ۲۴۹.۲۳۴.۱۹۴۷۵۰ ریال
۱۳۹۹-۰۹-۲۳ ۱۱:۴۹:۴۸ (۷۰۲۱۲۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0