کارگزاری سهام بارز
1401/06/01
09:55
#فرآورده_نفتی #کرک_اسپرد 📍نمودار بالا تغییرات کرک اسپرد فرآورده های نفتی را نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود، بر اساس آخرین دیتای منتشر شده ...

#فرآورده_نفتی


#کرک_اسپرد📍نمودار بالا تغییرات کرک اسپرد فرآورده های نفتی را نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می شود، بر اساس آخرین دیتای منتشر شده پلتس ،کرک ها همچنان با رشد همراه بوده اند.📍 کرک اسپردها بر اساس میانگین نرخ فوب خلیج فارس فرآورده ها و میانگین نرخ نفت بدون لحاظ تخفیف محاسبه شده است.انتهای خبر

0
0