بتاسهم
1401/02/30
19:25
#تکمبا در ۳ماهه ۹۴میلیارد سود خالص داشت و 6 ماهه 115 میلیارد ریال و 9ماهه 245 میلیارد ریال شد در 12ماهه این عدد 327 میلیارد ریال بود سهم 3 ما...

#تکمبا در ۳ماهه ۹۴میلیارد سود خالص داشت و ۶ ماهه ۱۱۵ میلیارد ریال و ۹ماهه ۲۴۵ میلیارد ریال شد در ۱۲ماهه این عدد ۳۲۷ میلیارد ریال بود


سهم ۳ ماهه ۵۵ ریال و ۶ ماهه ۶۷ ریال و۹ماهه ۱۴۳ ریال سود هر سهم دارد .در ۱۲ماهه به ۱۹۰ ریالی رسیده استانتهای خبر

0
0