بورس نامه
1399/12/04
09:46
نماد های زیر در حال تشکیل کندل صعودی هستن: #اوان #وصنعت #کساوه #مارون #غاذر #ارفع #فملی

نماد های زیر در حال تشکیل کندل صعودی هستن:


#اوان


#وصنعت


#کساوه


#مارون


#غاذر


#ارفع


#فملیانتهای خبر

0
0