کانال عرضه اولیه
1399/08/19
10:57
♦️👈 اولین تصاویر رسیده از اعتراض سهامداران به وضعیت بورس در روز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ رو به روي سازمان بورس، ونك 👈

♦️👈 اولین تصاویر رسیده از اعتراض سهامداران به وضعیت بورس در روز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ رو به روی سازمان بورس، ونک👈انتهای خبر

0
0