بااقتصاد
1400/09/17
09:06
افزایش سرمایه چند شرکت ثبت شد

افزایش سرمایه نمادهای «ثجنوب»، «کپارس»، «کیسون»، «بمیلا»، «ونفت»، «وبهشهر»، «خاور»، «غبهشهر»، به ثبت رسید.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، افزایش سرمایه نمادهایی که در ادامه آورده شده است به ثبت رسید.


سرمایه‌گذاری مسکن جنوب ، ثجنوب، افزایش سرمایه ۵۶ درصدی از مبلغ ۹۰ میلیارد تومان به ۱۴۰ میلیارد تومان که از محل سود انباشته انجام شده بود را ثبت کرد.


کاشی پارس، کپارس ، افزایش سرمایه ۱۲۱۳ درصدی از مبلغ ۱۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۶۳ میلیارد و ۵۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان که از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده بود را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند.


شرکت کیسون ، کیسون، افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی از مبلغ ۵۰۴ میلیارد تومان به ۲۰۱۶ میلیارد تومان از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند.


شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد ، بمیلا، افزایش سرمایه ۷۹ درصدی از مبلغ ۶۳ میلیارد و ۵۴۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۱۳.۵ میلیارد تومان از محل سود انباشته را ثبت کرد.


توسعه صنایع بهشهر ، وبشهر، افزایش سرمایه ۸۲ درصدی از مبلغ ۸۲۵ میلیارد تومان به ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و اندوخته را در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند.


ایران خودرو دیزل ، خاور، افزایش سرمایه ۶۲۹ درصدی از مبلغ ۴۹۸ میلیارد و ۹۰۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۳ هزار و ۶۳۶ میلیارد و ۸۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان که از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها انجام شده بود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند.


شرکت صنعتی بهشهر ، غبشهر، افزایش سرمایه ۶۳۳ درصدی از مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به ۲۲۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در مرجع ثبت شرکت‌ها ، ثبت کرد.انتهای خبر

0
0