کانال تحلیلی پارسیس
1401/10/11
07:38
❇️ عملکرد ماهانه آذر لاستیک و پلاستیک نسبت به میانگین ماهانه 1401 ➖ #پکرمان فروش 618میلیارد تومانی : رشد 11% ➖ #پیزد فروش 221میلیارد تومانی : ...

❇️ عملکرد ماهانه آذر لاستیک و پلاستیک نسبت به میانگین ماهانه ۱۴۰۱➖ #پکرمان فروش ۶۱۸میلیارد تومانی : رشد ۱۱٪


➖ #پیزد فروش ۲۲۱میلیارد تومانی : رشد ۱۰٪


➖ #پکویر فروش ۳۰۱میلیارد تومانی : رشد ۳۱٪


➖ #پارتا فروش ۲۰۱میلیارد تومانی : رشد ۱۸٪


➖ #پلاسک فروش ۲۷۰میلیارد تومانی : رشد ۷۳٪


➖ #پتایر فروش ۲۰۸میلیارد تومانی : رشد ۳۱٪


➖ #پاسا فروش ۱۱۳میلیارد تومانی : افت -۱۷٪


➖ #پسهند فروش ۶۰میلیارد تومانی : رشد ۶۰٪


➖ #پدرخش فروش ۱۱میلیارد تومانی : رشد ۱۰٪
کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0