بتاسهم
1399/08/13
00:30
تلاش جمهوریخواهان برای ابطال حدود 127 هزار رأی در هریس کانتی ایالت تگزاس، با حکم قاضی جمهوریخواه فدرال در این ایالت... شکست خورد.

تلاش جمهوریخواهان برای ابطال حدود ۱۲۷ هزار رای در هریس کانتی ایالت تگزاس، با حکم قاضی جمهوریخواه فدرال در این ایالت... شکست خورد.


انتهای خبر

0
0