محسن حسنلو
1399/11/15
09:27
#شگویا 💢 پتروشیمی تندگویان 💢 چنانچه در فروش مقاسه ای شرکت در ماهای اخیر مشاهده کی کنید، شرکت در ۸ ماه گذشته نسبت به مشابه سال قبل رشد های خوبی در...

#شگویا💢 پتروشیمی تندگویان 💢چنانچه در فروش مقاسه ای شرکت در ماهای اخیر مشاهده کی کنید، شرکت در ۸ ماه گذشته نسبت به مشابه سال قبل رشد های خوبی در فروش داشته است.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0