بورس۳۶۵
1399/08/11
22:52
نابودی سرمایه سهام داران خرد توسط سهام داران عمده ... این مطلب احساسی نیست بلکه گزارشات و ارقام خرید و فروش حقوقی ها این را نشان میدهد.. سهم دارن...

نابودی سرمایه سهام داران خرد توسط سهام داران عمده ...این مطلب احساسی نیست بلکه گزارشات و ارقام خرید و فروش حقوقی ها این را نشان میدهد..سهم دارن خرد در مقابل این رفتار سهام داران عمده چه کنند ؟

انتهای خبر

0
0