مجید سلطانی
1399/09/23
12:14
👆تحلیل آخر #خاذین در ۶۰۰ تومان و کف کانال امروز در ۷۰۰ تومان صف خرید است

👆تحلیل آخر #خاذین در ۶۰۰ تومان و کف کانال


امروز در ۷۰۰ تومان صف خرید استانتهای خبر

0
0