تحلیل برای سود
1400/10/05
09:45
#دکیمی میانگین قیمت 71 عدد محصول دارویی که 56% سبد محصولات شرکت را شامل می شود از نرخ 224,314 با رشدی عجیب به 378,975 ریال رسیده است

#دکیمی میانگین قیمت ۷۱ عدد محصول دارویی که ۵۶٪ سبد محصولات شرکت را شامل می شود از نرخ ۲۲۴,۳۱۴ با رشدی عجیب به ۳۷۸,۹۷۵ ریال رسیده است


انتهای خبر

0
0