پارسیس تحلیل
1399/09/30
20:00
#اختصاصی بیشترین ورود نقدینگی حقوقی در کدام صنایع بوده است؟ در بازار 30 آذر 1399، بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی (ورود نقدینگی حقوقی) ب...

#اختصاصیبیشترین ورود نقدینگی حقوقی در کدام صنایع بوده است؟در بازار ۳۰ آذر ۱۳۹۹، بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی (ورود نقدینگی حقوقی) به سمت صنایع فوق است. (مبالغ به میلیارد تومان است)انتهای خبر

0
0