محمود رحمانی
1399/11/13
21:14
در طول تاریخ کثیفتر از این وزیر در ایران نبوده به زدن جیب مردم و بدبخت کردنشون داره افتخار میکنه لعنت

در طول تاریخ کثیفتر از این وزیر در ایران نبودهبه زدن جیب مردم و بدبخت کردنشون داره افتخار میکنهلعنت

انتهای خبر

0
0